Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine giren veya bu bölgeden çıkacak olan eşya ve/veya taşıt araçları gümrük kuralları çerçevesinde bazı işlemlere tabi tutulurlar. Özellikle, eşyaların tabi tutulacağı işlemler tanımlanırken, bu işlemlerin tamamına “gümrükleme işlemleri” adı verilir.

Gümrükleme İşlemleri Neleri Kapsar?

Esasen, gümrüklü gözetimi altında bulunan eşya, Gümrük Kanunu’nda belirlen “gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma” tabi tutulur. Bu işlemler; eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması, bir serbest bölgeye konulması, imhası, yeniden ihracı veya gümrüğe terk edilmesidir. Gümrük işlemleri tanımı bu işlemleri kapsar.

Eşyanın ihraç edilmesi, ithal edilmesi, dahilde veya hariçte işleme rejimine tabi tutulması, geçici ithal edilmesi, transiti, antrepoya alınması gibi gümrük işlemleri birbirinden farklı prosedürlere sahip işlemlerdir.

Gümrük İşlemlerini Kimler Takip Edebilir?

Gümrük işlemlerini; başkasının adına ve hesabına hareket eden doğrudan temsilciler (firma temsilcileri) ile kendi adına ancak başkasının hesabına hareket eden dolaylı temsilciler yani gümrük müşavirleri takip edip sonuçlandırabilirler. Gümrük müşavirleri gümrükleme işlemlerini gerçekleştirirken çeşitli hizmetler sunarlar.

Transit taşımacılık yapan veya arızi olarak beyanda bulunan kişiler hariç olmak üzere, temsilci Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik bulunan kişilerdir. Kara, deniz ve havayolu işletmeleri ile nakliyeci kuruluş temsilcileri, taşıdıkları eşyanın sadece transit işlemlerini doğrudan temsil yoluyla takip edebilir.

Doğrudan temsilciler, kanuni olarak firmayı temsile yetkili kişiler olabileceği gibi firmanın temsilnameyi haiz çalışanlar da olabilir. Gümrük Müşavirleri ise, kendilerine verilmiş vekaletnameyi gümrük idarelerine ibraz ederek gümrük işlemlerini gerçekleştirebilirler.

Posta yolu ve hızlı kargo taşımacılığına konu, miktar ve değeri kanuna göre belirlenen eşyanın gümrük işlemleri, posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketlerce vekaletname ibraz edilmeksizin, dolaylı temsilci olarak sonuçlandırılabilir.

Gümrükleme Hizmetlerini Nelerdir?

Gümrükleme hizmetlerini gümrük müşavirliği şirketleri sunar. Gümrükleme işlemlerini gerçekleştirebilmesi için gümrük müşavirlerine vekaletname verdikten sonra, gümrük müşavirleri kendi adlarına hareket ederek kendilerine vekaletname veren kişi hesabına gümrük idarelerinde hareket ederler.

Yaptıkları işler; gümrük beyannamesi verilmesi öncesinde Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) tespiti, eşyanın tabi tutulacağı gümrük rejimine göre vergi ve prosedür analizi, alınması gereken izin veya uygunluklar varsa bunların başvuru ve takibi (TAREKS Başvuruları gibi), elleçleme, küşat, danışmanlık,  gümrük beyannamesinin verilmesi, gerektiğinde eşyanın muayenesi, numune alınması, laboratuvar tahliline gönderilmesi için takip, eşyanın gümrük idaresinden teslim alınması, eşyanın yurtdışı edilmesi işlemlerinin tamamlanması gibi pek çok gümrük işlemi gerçekleştirirler.

Gümrükleme Ücretleri ve Gümrükleme Masraflar Nedir, Nelerdir?

Gümrük Müşavirleri yaptıkları işler için her yıl yenilenerek yayımlanan asgari ücret tarifesinin altında bir ücret olmaması koşuluyla çeşitli kodlar ve adlar altında gümrük müşavirliği hizmet ücreti alırlar.  Gümrükleme ücretleri (gümrük müşavirliği hizmet ücretleri); ithalat işlemleri, ihracat işlemleri, transit işlemleri, gümrük antrepo işlemleri, özellik arz eden işlemler ve danışmanlık ücretleri başlıkları altında sınıflandırılmıştır.

Gümrük müşavirliği hizmet bedeline ek olarak firmalar gerçekleştirdikleri gümrük işlemleri için; geçici depolama yerlerine, acentelere, nakliye firmalarına bazı ücretler öderler ayrıca gümrük idarelerine gümrük vergisi, damga vergisi, KDV, ÖTV, harç, bandrol ücreti, KKDF, fazla mesai ücreti, yolluk, laboratuvar tahlil ücreti gibi adlar altında ücretler de öderler.

Ayrıca; posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler tarafından vekaletname alınmaksızın beyan edilen ve gümrük işlemleri takip edip sonuçlandıran gümrük işlemleri için söz konusu  posta idaresi veya hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler verdikleri hizmet karşılığında; gümrük müşavirliği, ordino, terminal vb. isimler altında ilave ücret alamazlar, bazı işlemler için hiçbir surette, bazı işlemler için gönderinin geldiğine dair bildirimin alıcıya yapıldığı tarihten itibaren ilk üç gün için ardiye ücreti alamazlar..

Gümrükleme İşlemi İçin Gümrükleme Firmaları

Türkiye’de 2020 yılı Şubat ayı itibariyle 3607  gümrük müşaviri mevcuttur. 2321 gümrük müşaviri İstanbul ve çevresinde, 400 gümrük müşaviri Ege Bölgesi’nde, 491 gümrük müşaviri ise Orta Anadolu ve Orta Akdeniz’de bireysel veya tüzel kişilik şeklinde gümrük müşavirliği hizmeti vermektedir.

Gümrük müşavirleri, bireysel veya tüzel kişilik olarak Gümrük Kanununa göre kurulan gümrük müşavirleri derneklerine bağlı olarak mesleki faaliyetlerini sürdürebilirler. İstanbul’da gümrük müşavirleri İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’ne (İGMD) bağlı olarak mesleki faaliyetleri sürdürürler. Kızılkaya Gümrük Müşavirliği A.Ş. de İGMD’ ye bağlı bir gümrük müşavirliği firmasıdır.

Gümrükleme İşlemleri İçin Kimden Yardım Almalıyım?

 

Gümrük işlemleri pek çok mevzuata tabi karmaşık işlemler olup, bu işlemleri gerçekleştirmeden önce hatta planlama aşamasında bir gümrük müşavirinden danışmanlık hizmeti almanız faydalı olacaktır. Böylece gümrük işlemleriniz öngörülebilir hale gelecektir. Eşyanın hangi GTİP’te sınıflandırılacağı, ithalinin, ihracının veya transitinin yasak olup olmadığı, varsa herhangi bir izin uygunluk gerekip gerekmediği, ödenecek vergiler gibi pek çok konuda gümrük işlemleri öncesinde çalışmalar yapılması önemlidir.